SWOT

SWOT je zkratka pro analýzu efektivity podniku, která je užitečným nástrojem pro plánování, na základě něhož podniky stanovují své strategie a cíle. Metodu vytvořil Albert Humphrey v 60. letech a jedná se o uvědomění si kladných a záporných aspektů ve vnitřním (to, co podnik může sám ovlivnit) a vnějším prostředí (to, co podnik nemůže sám ovlivnit) firmy, a to v rámci významných oblastí: P – politických, E – ekonomických, S – sociálních, T – technologických, L – legislativních, E – ekologických (tzv. PESTLE analýza).

Klíčové aspekty, které se analyzují v rámci SWOT jsou:

  • S (Strenghts) – silné stránky, díky nimž firma vyniká nad konkurencí, je nutné je maximalizovat. Může jít např. o unikátní produkt, dlouhodobé vztahy se zákazníky, skvělou lokalitu podniku apod.
  • W (Weaknesses) – slabé stránky, které snižují efektivitu podnikání, je třeba minimalizovat. Jedná se např. o vysoké náklady, slabou reputaci, nízkou produktivitu apod.
  • O (Opportunities) – příležitosti představují šanci firmy na posílení pozice na trhu a je nutné je rozvíjet. Je to např. možnost spolupráce s novými dodavateli, dotační programy, nové segmenty trhu apod.
  • T (Threats) – hrozby zapříčiňují finanční ztráty podniku a je třeba jim předcházet. Jedná se např. o posílení konkurence, zvýšení nákladů, ztrátu dodavatele apod.