SEO Restart oslavil v roce 2024 své desáté výročí

Letošní ročník SEO Restartu oslavil desáté výročí. Konference znovu přilákala přední odborníky a nadšence, aby diskutovali o nejnovějších trendech, technologiích a osvědčených postupech v oblasti SEO. Na SEO Restart se vždy těším, potkám tam vždy dost známých. Mrzí mne, že jsem si nestihl se všemi popovídat. Letos jsem bohužel musel odejít v půl 4 a nestihl jsem přednášku od Marka Prokopa a panelovou diskusi. Takže možná úplně to nejlepší z celého dne?

Zahájení se zhostil Jan Tichý, následovala působivá retrospektiva deseti let SEO Restartů, kterou dále komentoval i Pavel Ungr z Karibiku prostřednictvím videa. Zmínil i dva tvůrce SEO nástrojů Jirku Koutného a Filipa Podstavce, kteří už teď SEO buď nedělají nebo jen trochu. Povídání Pavla Ungra nejen shrnulo klíčové momenty a úspěchy poslední dekády, ale také zdůraznilo, jak rychle se může SEO měnit a přinášet nutnost se adaptovat na nové výzvy. 

Martin Žatkovič – Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Good enough světě?

První přednáška konference byla vedená Martinem Žatkovičem a přinesla řadu myšlenek o současném stavu a budoucnosti SEO. Martin zdůraznil, že během posledního roku Google provedl dvanáct velkých aktualizací algoritmu, které byly pro mnohé webové správce bolestivější než kdy jindy. Dále byla řeč o strojovém učení, které nyní neodmyslitelně formuje podobu vyhledávacích výsledků, což s sebou nese nové výzvy i možnosti.

Martin Žatkovič zdůraznil, že SEO odborníci nyní čelí výzvám spojeným s velkým počtem signálů vycházejících z anotací. Gary Illyes, jehož postřehy byly během prezentace zmíněny, poukázal na to, že primárním faktorem úspěchu zůstává kvalita obsahu, zatímco odkazy si zachovávají svou důležitost, avšak nejsou již považovány za top 3 prioritní faktory (v top 10, ale budou). Dále zdůraznil význam principů E-A-T (expertnost, autoritativnost, důvěryhodnost) ve vývoji a správě webů.

Dalším tématem byly nové typy strukturovaných dat s cílem zjednodušit a přímočařeji spojovat uživatele s hledanými informacemi, přičemž Google motivuje tvůrce k produkci originálního obsahu lidmi, nikoli umělou inteligencí. Zmíněna byla i dynamika SGE (Search Generative Experience), která naznačuje posun v pojetí významu prvních pozic ve vyhledávání.

Ve světle rostoucího vlivu generativní AI, jako jsou Claude 3, Gemini a ChatGPT, Martin zdůraznil, jak kritické je pro SEO specialisty ovládat programovací jazyky jako Python, R, PHP a orientovat se ve světě technologií jako Docker nebo Google Cloud Platform. Upozornil také na snížení nákladů na nástroje a data v SEO, s příklady jako BigQuery,  a GA4, což otevírá nové možnosti pro analytickou práci.

Dále zdůraznil, jak důležité je pro SEO specialisty opírat se o data a analytický přístup. Poukázal na to, že průzkum vlastních datových sad a využití nástrojů jako Google Search Console by nemělo být podceňováno. Jako klíčový nástroj pro prohloubení porozumění vzájemným vztahům mezi různými SEO signály navrhl kombinaci Google Search Console, Google Analytics 4 a Looker Studio, což umožní vytvářet komplexní datové modely pro efektivnější strategie.

Martin zdůraznil potenciál využití mikro SEO nástrojů řízených umělou inteligencí, který překračuje tradiční možnosti v oblasti SEO. Upozornil na důležitost nabízení unikátního obsahu či služeb, které zákazníka odliší od ostatních na trhu, což je klíčové pro dosažení úspěchu ve vysoce konkurenčním digitálním světě.

V závěru přednášky povzbudil účastníky, aby experimentovali s obsahem pro vyhledávací dotazy, které dosud nebyly definovány, a zdůraznil význam kontinuálního SEO pro dlouhodobý úspěch klientů. Pro podrobnější informace a další vhledy do prezentovaných témat odkázal na svůj web, kde je k dispozici více materiálů a zdrojů.

 

Richard Klačko – Klíčovka s AI pohonem

Dalším přednášejícím na konferenci byl Richard Klačko. Ve své přednášce mluvil o využití AI v SEO, zejména v kontextu klíčových slov a jejich analýzy. Zdůraznil, že kvalitní analýza klíčových slov překračuje daleko za hranice běžných padesáti frází, které by mohli nabídnout amatéři. Podle něj je práce s rozsáhlým a komplexním seznamem klíčových slov zásadní pro úspěšnou SEO strategii. Klačko zdůraznil, že klíčová slova by neměla být jen součástí seznamu, ale měla by být zpracována jako strategický dokument s víceúhlovým pohledem, kde dashboardy a segmentace dle kategorií mohou nabídnout mnohem hlubší vhledy.

Richard detailně rozebral, jak efektivně využít umělou inteligenci pro analýzu klíčových slov a na kterých místech je její aplikace omezená. Zdůraznil, že při sběru dat, hlavně při určování relevance klíčových slov a doprovodných metrik, by se na AI nemělo plně spoléhat. Přesto představil efektivní metody, jak umělou inteligenci využít pro maximalizaci výsledků v SEO. Jako praktický příklad uvedl custom ChatGPT model SEO helper CZ, který může být pro SEO specialisty velkým přínosem.

Přinesl také návrhy, jak pracovat s vyhledávacím záměrem: doporučil ke každému klíčovému slovu stáhnout SERP data a ta pak analyzovat s pomocí jazykových modelů pro určení záměru vyhledávání. Přiznal, že ačkoliv může být tento přístup v mnoha případech úspěšný, občas se mohou vyskytnout nekonzistence ve výsledcích.

K analýze a kategorizaci klíčových slov doporučil použití GPT for Sheets, rozšíření pro Google Tabulky, které umožňuje identifikovat vyhledávací záměr u každého klíčového slova. Upozornil však, že přestože je AI schopna poměrně přesně klasifikovat až do tisíce položek, při práci s rozsáhlejšími datovými sadami mohou nastat obtíže.

Jedním z klíčových okamžiků byla debata o možnostech přizpůsobení („fine-tuning“) ChatGPT a dalších jazykových modelů k specifickým požadavkům v SEO. Richard zdůraznil důležitost přípravy a trénování modelů skrze API ve formátu JSON, což otevírá brány pro tvorbu personalizovaných a vysoce efektivních SEO strategií.

Martin Michálek – Nová metrika rychlosti INP a praktické tipy, jak ji zlepšit

Martin Michálek se ve své přednášce zaměřil na klíčový aspekt moderního webdesignu a SEO: rychlost a interakční novinku INP (Interaction to Next Paint), která představuje novou metriku rychlosti odezvy na interakci. Tato metrika je součástí Core Web Vitals, což jsou klíčové indikátory kvality webu z pohledu Google, vedle již známých metrik LCP (Largest Contentful Paint) a CLS (Cumulative Layout Shift), které měří rychlost načtení obsahu a stabilitu layoutu.

Metrika INP (Interaction to Next Paint) se věnuje měření doby, která uplyne mezi uživatelskou interakcí, jako je kliknutí na tlačítko a momentem, kdy stránka na tuto akci reaguje. Tím pádem je indikátorem, jak rychle může web reagovat na požadavky návštěvníků. Pokud uživatel při pokusu o interakci nezaznamená žádnou odpověď, může to vést k dojmu, že webová stránka je nefunkční nebo „zamrzlá“. Od 12. března 2024 se INP stala oficiálně uznávanou metrikou pro hodnocení webů, což podtrhuje její klíčovou roli v optimalizaci uživatelské zkušenosti a celkové výkonnosti internetových stránek.

Martin Michálek zdůraznil, že rychlost načítání webu může výrazně ovlivnit míru konverzí, čímž se otevírá příležitost pro jejich optimalizaci. Upozornil na klíčový rozdíl mezi technickým zpracováním na straně serveru, často zatíženým JavaScriptem, a reálným vnímáním rychlosti webu uživateli. Zmínil, že dřívější metrika First Input Delay (FID) nebyla plně adekvátní k poskytování přesného obrazu o tom, jak uživatelé vnímají rychlost odezvy webu při interakci, což poukazuje na nutnost hledat lepší způsoby měření a zlepšování uživatelské zkušenosti na webech.

Pro efektivní sledování a zlepšování INP Michálek doporučuje využít rozšíření Web Vitals pro prohlížeč Chrome. Toto rozšíření poskytuje přístup k hodnotám založeným na skutečných uživatelských datech a umožňuje porovnávat výkonnost vlastního webu s ostatními na internetu. Také poukázal na to, jak se INP liší mezi mobilními zařízeními a desktopem, zvláště s ohledem na real-time zpracování na mobilech. Jako praktický příklad zlepšení uvedl úpravu mega menu tak, aby se plně rozbalilo teprve po najetí kurzorem, což může výrazně pozitivně ovlivnit hodnoty této metriky.

Michálek zdůraznil význam pravidelné kontroly a analýzy výkonnosti webových stránek, aby se předešlo zbytečným zdržováním a zlepšila se celková uživatelská spokojenost. Upozornil na důležitost dávat přednost okamžitým reakcím na akce uživatelů před vykonáváním složitějších procesů na pozadí. Tento přístup má klíčový vliv na průběh uživatelské interakce a zvyšuje efektivitu webu. Pro další informace, nástroje a pokročilé techniky optimalizace odkázal na jeho web pagespeed.cz, kde jsou k dispozici rozsáhlé zdroje pro zlepšení rychlosti načítání a interaktivitu stránek.

Vojtěch Fiala – Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů až do televize

Vojtěch Fiala ve své přednášce otevřel diskuzi na téma propojení mezi linkbuildingem a digitálním PR, přičemž jako příklad uvedl e-shop Pilulka.cz. Poukázal na to, že stěžejní roli by mělo hrát budování povědomí o značce a PR, které by mělo být pevně zakotveno v rámci SEO strategií. Mezi aktivitami, které mohou tento proces podpořit, patří například produkce videí, psaní článků nebo pozvánky do televizního zpravodajství.

Vojtěch poukázal na nedostatečnou spolupráci mezi PR specialisty a SEO experty, zdůrazňující, že SEO týmy by měly být iniciátory, kteří přicházejí s návrhy a strategickým plánem pro společnou práci s PR. Navrhuje používání specifických nástrojů: Monitoring zmínek skrze Marketing Miner a Ahrefs Content Explorer pro výzkum a selekci obsahu. Tyto nástroje nabízejí možnost filtrovat méně navštěvované weby a soustředit se na data, která jsou klíčová pro PR činnost, což umožňuje cílenější a účinnější spolupráci.

Fiala dále zdůraznil výhody sdílení obsahu na platformě X jako efektivního ukazatele úspěšnosti a představil rozšíření pro Chrome Hunter.io, které usnadňuje vyhledávání e-mailových adres. Také zdůraznil význam použití vyhledávacích operátorů k identifikaci stránek, které mají nejvíce zpětných odkazů v Ahrefs. Toto poskytuje klíčové informace o obsahu, který je atraktivní pro konkurenci, a nabízí možnost čerpat inspiraci pro tvorbu vlastních strategických přístupů.

Fiala upozornil na to, že weby by měly obsahovat prvky, které přirozeně přitahují zpětné odkazy a zdůraznil význam jejich aktivní propagace prostřednictvím PR kampaní nebo spolupráce s vlivnými osobami. Podtrhl význam správného obsahu a jeho kontextu, odkazující na EVE framework (vzdělání, validace, posílení) a poukázal na emocionální základ lidského rozhodování. Zmínil, že efektivní obsah by měl vzbuzovat silné emoce, jako jsou úžas, vztek, nadšení, pobavení či úzkost, což jsou klíčové prvky pro vytvoření zapamatovatelného a sdíleníhodného obsahu.

Na závěr Fiala zdůraznil, že principy E-E-A-T (zkušenost, expertnost, autoritativnost, důvěryhodnost) mají klíčový význam nejen z pohledu Google, ale jsou také zásadní pro prezentaci vaší pozice jako autority ve vašem oboru. Poukázal na to, že úspěšní linkbuildeři jsou ti, kteří disponují širokou sítí kvalitních kontaktů a vědí, jak je strategicky využít k navázání hodnotných odkazů, což přispívá k lepší online prezentaci a posílení povědomí o značce.

Sarah Presch – Kognitivní předsudky – jak psychologické teorie pomáhají lépe porozumět cílovým skupinám

Sarah Presch se ve své prezentaci zaměřila na téma, jak můžeme využít psychologické principy v marketingu ve svůj prospěch. Jedním z jejích klíčových doporučení bylo zařadit produkty s nejvyšší cenou na první místo nabídky. Tento návrh vychází z efektu pouhé expozice, který nám napovídá, že máme tendenci důvěřovat tomu, co je nám již známé. Aplikace tohoto psychologického principu může být efektivní také při prezentaci podobných produktů v průběhu placení, což může motivovat zákazníky k dalšímu nákupu.

Presch zmínila nástroj Dragon Metrics jako vhodnou alternativu k populárním nástrojům Ahrefs a SEMrush, který nabízí srovnatelné funkce za přívětivější cenu, je snadno dostupný a má i určité unikátní funkce. Velký důraz položila na konfirmační zkreslení, což označila za jeden z klíčových psychologických fenoménů v marketingu. Toto zkreslení popisuje naše sklony vyhledávat, vykládat a zapamatovávat si informace, které podporují naše již existující přesvědčení.

Prezentace se také věnovala teorii sociální identity, zdůrazňující její klíčovou roli v marketingové komunikaci. Zkoumala vliv umělé inteligence a kognitivních zkreslení na rozhodovací procesy zákazníků a poukázala na nutnost hlubšího pochopení demografických charakteristik cílového publika. Sarah Presch tak nabídla přehled, jak může důkladnější znalost psychologických principů zlepšit marketingové taktiky a zefektivnit angažovanost a oslovení zákazníků.

Roman Teuschel – Mezinárodní SEO v kontextu expanze

Roman Teuschel ve své přednášce představil základní pilíře úspěšné expanze na mezinárodní trhy, přičemž speciálně zdůraznil oblíbenost rozšiřování aktivit do zemí Evropské unie, kam směřuje expanze 94,5 % firem. Zvýšenou pozornost věnoval dynamickému růstu firemních hodnot v oblasti střední a východní Evropy (CEE), což podtrhuje tento region jako lákavou destinaci pro rozvoj podnikání.

Teuschel poskytl přehled o vyhledávačích, populárních v různých částech světa, a zaměřil se na oblíbené logistické služby jako DHL, DPD, UPS, FedEx, GLS a Hermes, které jsou zásadní pro efektivní rozšíření podnikání do nových trhů. Dále zdůraznil význam pečlivého výzkumu a přizpůsobení pro lokální trhy, což ilustroval na příkladu značky Dodo a poukázal na důležitost přizpůsobení obsahu webu pro lokální publikum, jako je to praktikováno na blogu agentury eVisions.

Dále zdůraznil význam zohlednění lokálních specifik a získání certifikátů typu „Ověřeno zákazníky“, a poukázal na klíčovou roli recenzí v procesu budování důvěry u zákazníků. Jako ilustraci uvedl recenze společnosti FTMO na platformě Trustpilot. Zvláště v Německu dominuje trend vyhledávání značek ve spojení s recenzemi, což je podstatné pro účinné řízení reputace firmy.

Řečník také upozornil na důležitost výběru doménových jmen, přičemž doporučil pro mezinárodní expanzi zvolit domény s lokální koncovkou. Také zdůraznil potřebu správného použití atributu hreflang na vícejazyčných webech, aby bylo zajištěno správné zobrazování obsahu pro různé jazykové mutace. Kromě toho zdůraznil, že lokalizace webu by měla přesahovat samotný překlad textu a měla by zahrnovat adaptaci obsahu podle místních kulturních zvyklostí a jazykových nuancí, což nejlépe posoudí rodilí mluvčí.

V závěrečné části zmínil výzvy spojené s mezinárodním linkbuildingem, kde zdůraznil, že směrem na východ narůstá potřeba edukace. Uvedl, že v mezinárodním kontextu se jako nejúčinnější metoda linkbuildingu osvědčily placené články. Teuschelova prezentace tak nabídla ucelený pohled na klíčové aspekty, které je třeba při expanzi na nové trhy pečlivě zvážit.

Tomáš Zahálka – Tajné SEO tipy pro Shoptet

Tomáš Zahálka přinesl do světa SEO pro platformu Shoptet svěží pohledy a „tajné“ tipy, které mohou pomoci vylepšit viditelnost a efektivitu e-shopů. Mezi jeho rady patřilo využití „Dudlu odkazů“ a zřízení poradního SEO týmu pro uživatele Shoptetu, což může významně přispět k lepší optimalizaci.

Zahálka zdůraznil trend rostoucích nákladů na PPC kampaně, což podtrhl pomocí grafu, a upozornil na důležitost efektivního interního prolinkování. Příkladem může být využití slovníku, což je významná taktika pro zlepšení SEO.

Dalším bodem byla důležitost správně nastavených titulků a meta popisů, které jsou v základním nastavení Shoptetu přizpůsobeny proměnným e-shopu, ale zdůraznil, že individuální úpravy kategorií nebo produktů mohou přinést ještě lepší výsledky.

Zahálka vyzdvihl výhody založení kvalitního blogu, který může efektivně přispět k posílení autority a zvýšení počtu návštěvníků. Kromě toho poukázal na přínosy přidávání obrázků ke kategoriím a vytváření přímých odkazů z těchto obrázků na produkty, což může vylepšit jak uživatelskou zkušenost, tak SEO výkonnost.

s Daliborem Jarošem, CEO Collabimu

Konference SEO Restart 2024 přinesla řadu cenných insightů do světa SEO a digitálního marketingu, zdůrazňujíc význam adaptace strategií pro různé trhy, využití psychologických principů v marketingu a inovativní přístupy k linkbuildingu a SEO optimalizaci pro e-commerce

Přednášky odhalily klíčové taktiky pro úspěšnou expanzi, význam důkladné lokalizace a potřebu pevné spolupráce mezi SEO a PR týmy. Celkově konference poskytla komplexní pohled na to, jak se SEO a digitální marketing neustále vyvíjí a jak mohou firmy tyto trendy využít ve svůj prospěch.

V tomto reportu jsem popsal přednášky, ze kterých budu čerpat dále pro svoji práci. Už jsem objevil i reporty od dalších lidí:

Kdyby vás zajímal můj report z předchozího ročníku, najdete ho zde.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek